PostDoc

Tiankuang Zhou

ztk18@mails.tsinghua.edu.cn

Intelligent Computing

Yuan Cheng
cyuan328@gmail.com
Optical Computing, AI on Chip and Edge Computing
Ph.D. SJTU 2021

PhD Students

Zhihao Xu

astonaxu@me.com

High-throughput opto-electronic computing

Zhiwei Xue

xuezw17@mails.tsinghua.edu.cn

Computational photography, Long-range imaging with light field

Jinzhi Zhang

zhang-jz19@tsinghua.org.cn

Multi-view Reconstruction

Yuduo Guo

gyd20@mails.tsinghua.edu.cn

computational light field imaging

Guangyu Wang

wanggy21@mails.tsinghua.edu.cn

Multi-view Reconstruction and Neural Rendering

Jiaqi Fan

fjq19@mails.tsinghua.edu.cn

computational imaging

Ruofan Tang

trf22@mails.tsinghua.edu.cn

Computational Imaging

Wei Wu

wu-w18@tsinghua.org.cn

Optical Intelligent Computing

Yizhou Jiang

jyz23@mails.tsinghua.edu.cn

Intelligent Computing

Yihan Niu

nyh22@mails.tsinghua.edu.cn

3D Bioprinting

Yufei Jia

jyf23@mails.tsinghua.edu.cn
Intelligent system

MPhil Students

Haiyang Ying

yinghy203@gmail.com

3D Vision

Yijie Deng

dengyj21@mails.tsinghua.edu.cn

3D vision

Zequn Chen

zequnchen0808@gmail.com

Artificial Intelligence, Computer Vision


Yixuan Yin

yinyx22@mails.tsinghua.edu.cn

Multi-view reconstruction

Alumni